Ανακοίνωση παραλαβής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΥΧΟΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ-ΥΛΙΚΩΝ-2020.pdf