Παράταση προθεσμίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α»

Παράταση προθεσμίας για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίασή του της 09-01-2020, αποφάσισε την παράταση κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι και την 09-02.-2020 , την προθεσμία μέσα στην οποία οι παλαιοί μέτοχοι, θα πρέπει να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά  το αδιάθετο ποσό των εκατό χιλιάδων οκτακόσια πενήντα τρία  ευρώ και 74/100  (100.853,74) , με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι ένα χιλιάδων πεντακόσια πενήντα  (21.550)  νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τέσσερα  και 68/100 (4,68) ευρώ εκάστης, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10-09-2019.