Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Η Αναπτυξιακή Καβάλας έχει εξελιχθεί σ΄ έναν εξειδικευμένο φορέα τοπικού Προγραμματισμού Διαχείρισης και Υλοποίησης προγραμμάτων που άπτονται της Αγροτικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης της Περιοχής.
Έχει συνεχή παρουσία επί 18 συναπτά έτη στα αναπτυξιακά δρώμενα της περιοχής του Νομού Καβάλας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την υλοποίηση πλήθους δράσεων και προγραμμάτων και έργων που της ανατέθηκαν από Φορείς του Δημοσίου όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λοιπά Υπουργεία, την Περιφέρεια ΑΜΘ, όλους τους ΟΤΑ της περιοχής του Νομού καβάλας. Έχει εκπονήσει το σύνολο των επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ του Νομού Καβάλας πλην του Δήμου Καβάλας στο πλαίσιο της προσαρμογής τους στον Ν. 3463/2006 ( Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς επίσης και της προσαρμογής   του συνόλου των Νομικών τους Προσώπων (Συστάσεις Κοινωφελών Εταιρειών και Ανωνύμων Εταιρειών) εφόσον το σύνολο των ΟΤΑ του Ν. Καβάλας συμμετέχουν στην Μετοχική της Σύνθεση.

Κύριες Δραστηριότητες της Εταιρείας:
 1. Αναπτυξιακά προγράμματα
 2. Διοίκηση και επίβλεψη έργων
 3. Σύμβουλος Διαχείρισης και Ωρίμανσης έργων
 4. Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
 5. Στήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου
 6. Κοινωνία της Πληροφορίας
 7. Υαλοποιήσεις Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 8. Δράσεις Αειφόρου Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
Διαχειριστική Επάρκεια
Ως προς την διαχειριστική της επάρκεια η εταιρεία έχει λάβει Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΜΘ με Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β (Αρ. πρωτ 3971/2009).
Είναι επίσης πιστοποιημένη ως προς τις προσφερόμενες Υπηρεσίες με το πιστοποιητικό ISO 9001: 2008 / EN ISO 9001:2008 ( αρ. μητρώου πιστοποιητικού 041080139/2008).
Προγράμματα που Υλοποιεί
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 1. Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-20013 (Συνολικού Προϋπ/μού 10.461.189€, και εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης 7.000.000€).
 2. Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών» (Συνολικού Προϋπ/μού 6.610.000€, και εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης 4.510.000€).
 3. Συμμετοχή στη Δομή στήριξης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την παρακολουθηση υλοποίησης των προγραμμάτων του Αξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Της ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συντονιστής Εταίρος στα πλαίσια των ακόλουθων Αναπτυξιακών Συμπράξεων για την προώθηση ανέργων στην Αγορά Εργασίας:

 1. «Α.Σ. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» που λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»
 2. «Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» που λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»
Συμμετοχή στις ακόλουθες Αναπτυξιακές Συμπράξεις
 1. ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ που λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «Τοπική δράση για την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας αυτών στον δυναμικό κλάδο της «πράσινης» οικονομίας στον Νομό Καβάλας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»
 2. ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ που λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 3. «Α.Σ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» που λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»
Υποστήριξη ΟΤΑ
Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ της περιοχής μας, για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία υποστήριξης για την ωρίμανση/υλοποίηση και για υποβολή προτάσεων έργων της Κατηγορίας «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων».
Πλήθος λοιπών αναθέσεων Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ.
Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας
Σύμβουλος διαρθρωτικής Προσαρμογής Πλήθους Συλλογικών φορέων καθώς και φορέων του Ιδιωτικού Τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΣΠΑ 2007-2013, Θεματικός Άξονας 2 , Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ-ΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με την ΚΥΑ 0.18805/οΙΚ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/β/18-10-2010).
Υλοποιήσεις Προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων
Παραθέτουμε παρακάτω τις δραστηριότητες ανάληψης έργων Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων Παρεμβάσεων που υλοποιησε η εταιρεία μας στο πλαισιο της 3ης Προγραμματικής περιόδου (Γ΄ ΚΠΣ 2000-2008), μέσα από ορθολογικές διαχειριστικές και εφαρμοστικές πρακτικές που πρόσθεσαν απεριόριστα στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα του αγροτικού χώρου του Νομού Καβάλας.

α) Προηγούμενη εμπειρία ως Συντονιστής Εταίρος
Η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. έχει αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή Εταίρου σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων της Τρίτης Προγραμματικής Περιόδου και ανταποκρίθηκε στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ο συγκεκριμένος ρόλος συνεπάγεται, με ιδιαίτερη επιτυχία. Ειδικότερα, έργα στα οποία η ΑΝΚΑ Α.Ε. επιλέχθηκε ως Συντονιστής Εταίρος είναι:

 1. Σχεδιασμός Δράσεων Μέτρου 1.15. Γ’ ΠΕΠ ΑΜΘ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΡΕΙΝΩΝ) ΕΚΤ»
 2. Συντονιστής Εταίρος σε τρία προγράμματα του Μέτρου 5.5 Γ’ ΠΕΠ ΑΜΘ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και ειδικότερα: ΤΠΑ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ Δ. Θάσου, ΤΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δ. Φιλίππων και ΤΠΑ ΝΕΣΤΟΣ ΟΤΑ Χρυσούπολης,Ορεινού και Κεραμωτής.
 3. Συντονιστής Εταίρος στην Δημιουργία «ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ »

β) Συμμετοχή σε αναπτυξιακά/ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα βασικά προγράμματα που υλοποίησε και υλοποιεί η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (Γ’ ΚΠΣ) είναι τα εξής:

 • Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader +
 • Δομή στήριξης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
 • Σχέδιο Δράσης για την παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Ίσες ευκαιρίες» Ε.Π. «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση»
 • ΠΕΠ ΑΜΘ ΜΕΤΡΟ 5.4. «Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Πιερρέων»
 • ΠΕΠ ΑΜΘ ΜΕΤΡΟ 5.5 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
 • ΠΕΠ ΑΜΘ ΜΕΤΡΟ 1.15 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΡΕΙΝΩΝ) ΕΚΤ»

Στο Β’ ΚΠΣ αντίστοιχα υλοποίησε τα παρακάτω:

 • Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader II
 • Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτών Υπηρεσιών
 • Προγραμματική σύμβαση με ΥΠΕΧΩΔΕ για την <>
 • Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άλλες σημαντικές δραστηριότητες που έχει αναπτύξει είναι:

 • Πλήθος εκδηλώσεων
 • Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δράσης
 • Διακρατικό πρόγραμμα RURALE TASTE EUROPE 1998 – 2001 για τη «Δικτύωση Περιοχών και Υπηρεσιώνν στον Αγροτικό τουρισμό»
 • ΕΑΠΤΑ ΙΙ (1996-1999)
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ADAPT 1999 – 2000
 • Εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ΟΤΑ
 • Συνεργασία με άλλους φορείς για υποβολή προτάσεων σε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα
 • Ενημέρωση ιδιωτών, συνεταιρισμών και Ο.Τ.Α. για νέα προγράμματα χρηματοδότησης, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις του ενδιαφέροντός τους.
 • Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader I
Συμμετοχές
Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ΟΤΑ συμμετέχει στις εξής εταιρείες, οργανισμούς, δίκτυα εταιρειών και πληροφόρησης:

 • HELLADA Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών
 • Ελληνικό δίκτυο LEADER
 • Ελληνικό Αγροτικό Δίκτυο
 • Ελληνικό Δίκτυο άξονα 4 ΕΠΑΛ 2007-2013
 • Διευρωπαϊκό δίκτυο «RURAL TASTE EUROPE»
 • Διευρωπαϊκό Δίκτυο EUROMONTANIA
 • « ΕΥΡΗΚΑ » – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Μέλος Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών Ελλάδος.
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker