Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Επιχειρηματική Συγκρότηση

Οι κινητήριοι μοχλοί της εταιρείας στα δεκαοκτώ χρόνια της διαδρομής είναι:

  • Η προώθηση της αγροτικής και γενικότερα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής.
  • Η προώθηση της αποκέντρωσης των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και διαδικασιών.
  • Ο προσδιορισμός των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη συνεχή ανάπτυξη στη περιοχή με παράλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Η δημιουργία ανθρώπινων και τεχνιτών δικτύων μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κατοίκων της περιοχής και αντίστοιχων οργανισμών στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.
  • Η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής εμπειριών με κύριο στόχο τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας.
  • Η οργάνωση και η διοίκηση τοπικών πρωτοβουλιών οι οποίες αφορούν το τουρισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη κ.λ.π.

Στους σκοπούς και στόχους της περιλαμβάνονται, η στήριξη των Ο.Τ.Α. στον αναπτυξιακό τους ρόλο, η συμμετοχή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής, η αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσα από τη διαχείριση σχετικών προγραμμάτων, η τεχνική στήριξη των κατοίκων και των φορέων της περιοχής στους τομείς επιμόρφωσης, βελτίωσης ποιότητας ζωής και γενικότερα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης της εσωτερικής συνοχής της περιοχής.

© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker