Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

H Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΕ ΟΤΑ ξεκινά την Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Ανακοίνωση: Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το δεύτερο κύκλο υποβολής προτάσεων στην κατηγορία πράξης 4.112 της πρόσκλησης 411_4.6 β που ολοκληρώνεται στις 23/08/2014 ημέρα Σάββατο η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 25/08/2014 ημέρα Δευτέρα Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω πρόσκληση 411_4.6

Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στο δευτερογενή τομέα Ν. Καβάλας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΣΑ Καβάλας Πίνακας Επιτυχόντων – Κατεβάστε έντυπο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη σύναψη μίσθωσης έργου στα πλαίσια του άξονα 3 του Π.Α.Α.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) σε συνέχεια της υπ’ αρ. 9673/07-07-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και την κατάταξη των υποψηφίων. Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στον τριτογενή τομέα Ν.Καβαλας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΣΑ Καβάλας Πίνακας Επιτυχόντων – Κατεβάστε έντυπο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 προς τον Δήμο Θάσου (Κωδ. 4.1.2_4.5)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης – Κατεβάστε έντυπο Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηθέντων Προτάσεων (Ορθή Επανάληψη) – Κατεβάστε έντυπο

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθ. 280/7-7-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Το υπ’ αρ. πρωτ. 14386/27-6-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ Την από 04-05-2012 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ […]

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωση – Παράταση Πρόσκλησης 4.1.1._4.6 ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_4.6. ΑΔΑ: ΒΙΗΝΒ-6ΔΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος (ΚΥΑ 1911/28.10.2010, Άρθρο 18, παρ.5 όπως ισχύει), εξετάζοντας τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και με την υπ’ αριθμόν 27/24#06#2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του […]

Ανακοίνωση – Παράταση Πρόσκλησης 4.1.1_4.6 ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_4.6. ΑΔΑ: ΒΙΗΝΒ-6ΔΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος (ΚΥΑ 1911/28.10.2010, Άρθρο 18, παρ.5 όπως ισχύει), εξετάζοντας τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και με την υπ’ αριθμόν 27/24#06#2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του […]

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Πρόσκλησης 4.1.1._4.6 (Θάσος 10.06.2014 Κεραμωτή 11.06.2014)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΕ ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ξεκινά την δημοσιοποίηση για την δυνατότητα υλοποίησης Ιδιωτικών Επενδύσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 του Άξονα 4, «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (γνωστό ως Leader Αλιείας), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_4.6 (ΑΔΑ ΒΙΗΝΒ-6ΔΙ) Δημόσιας Δαπάνης 1.771.975,28 € που αφορά το σύνολο των περιοχών της Δ.Ε. Κεραμωτής και του Δ.Θάσου. Διαβάστε περισσότερα ( Κατεβάστε έντυπο )