ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ : 1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» και 2.«ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» και 2. «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθ. 278/7-5-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Την υπ’ αρ. πρωτ. 19520/12-9-2014 βεβαίωση […]

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 1ου Κύκλου Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Απόσπασμα Πρακτικού ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑ 29_08.9.2014 Πίνακας Κατάταξης 1ου Κύκλου Αξιολόγησης Πρόσκλησης 4.1.1_4.6 ΩΡΘΖΒ-96Ξ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος «Τοπική Δράση για την Εργασιακή Επανένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Ν. Καβάλας» 2ος Κύκλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 2ος ΚΥΚΛΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού […]

Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

H Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΕ ΟΤΑ ξεκινά την Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Ανακοίνωση: Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το δεύτερο κύκλο υποβολής προτάσεων στην κατηγορία πράξης 4.112 της πρόσκλησης 411_4.6 β που ολοκληρώνεται στις 23/08/2014 ημέρα Σάββατο η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 25/08/2014 ημέρα Δευτέρα Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω πρόσκληση 411_4.6

Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στο δευτερογενή τομέα Ν. Καβάλας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΣΑ Καβάλας Πίνακας Επιτυχόντων – Κατεβάστε έντυπο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη σύναψη μίσθωσης έργου στα πλαίσια του άξονα 3 του Π.Α.Α.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) σε συνέχεια της υπ’ αρ. 9673/07-07-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και την κατάταξη των υποψηφίων. Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στον τριτογενή τομέα Ν.Καβαλας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΣΑ Καβάλας Πίνακας Επιτυχόντων – Κατεβάστε έντυπο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 προς τον Δήμο Θάσου (Κωδ. 4.1.2_4.5)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης – Κατεβάστε έντυπο Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηθέντων Προτάσεων (Ορθή Επανάληψη) – Κατεβάστε έντυπο

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθ. 280/7-7-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Το υπ’ αρ. πρωτ. 14386/27-6-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ Την από 04-05-2012 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ […]