Νέα Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π.Αλιείας 2007 – 2013 ΑΝΟΙΧΤΗ Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων : 28-07-2015 και ώρα 14:00μ.μ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ), η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) για την υποβολή πράξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.1.1_4.7 (ΑΔΑ_ΨΘΔ9465ΦΘΗ-ΗΓΤ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4.1.1_4.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ 4.1.1_4.7 […]

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 & Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ίδρυση Μονάδος Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών στην Κεραμωτή από την κ. Κασσιανή Δημητριάδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Η «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ» ως φορέας υλοποίησης της Δράσης 10. «Συμβουλευτική Υποστήριξη Καινοτόμων Μεθόδων παραγωγής» στην πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376945 ανακοινώνει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Η «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ» ως φορέας υλοποίησης της Δράσης 13. «Συμβουλευτική Υποστήριξη Δημιουργίας Επιχειρήσεων E-Shop » στην πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376946 ανακοινώνει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Ανάκληση της µε αριθ. πρωτ. 10876/08-04-2015 Απόφασης Ένταξης της πράξης «RT YACHTING-Τουριστική / Υπηρεσίες Θαλασσίων Περιηγήσεων και Διαδρομών στην Κεραμωτή» µε κωδικό ΟΠΣΑΑ «949042» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Η «ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Βιώσιμη Ανάπτυξη Απασχόλησης» ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ(ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376945

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Ενημερωτική εκδήλωση για την Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 (Αίθουσα Κοινοτικού Καταστήματος Κεραμωτής, Παρασκευή 19.06.2015, Ώρα : 19:00)

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» Αρ. ΜΑΕ  26632/53/Β/92/005 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ύδρας αρ. 10 (στον 4ο όροφο) στον δήμο Καβάλας, για […]