ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας/Θάσου στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) γνωστοποιεί ότι η υποβολή αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους για το ανωτέρω πρόγραμμα παρατείνεται έως και τις 26 Αυγούστου 2015.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΥποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας της Πρόσκλησης µε κωδ. 4.1.1_4.7 (Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2 & 4.1.1.3) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 ΕΩΣ ΤΗΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14.08.2015 και ώρα 14:00

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδος Παραγωγής Αρτοσκευασμάτων στον Ποτό Θάσου από την Αφοί Γκούμα Ο.Ε» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Νέα Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π.Αλιείας 2007 – 2013 ΑΝΟΙΧΤΗ Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Παρασκευή 14-08-2015 και ώρα 14:00μ.μ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ), η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) για την υποβολή πράξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδ. 4.1.1_4.7 του Τοπικού Προγράμματος Καβάλας […]

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδος Παραγωγής Αρτοσκευασμάτων στον Ποτό Θάσου από την Αφοί Γκούμα Ο.Ε» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου Ειδών Λαϊκής Τέχνης στη Παναγία Θάσου από την Έλληνα Ελένη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4* ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΣΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΙΣ Α.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Ενημερωτική εκδήλωση για την Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 (Αίθουσα του Καλογερικού στο Λιμένα Θάσου, Πέμπτη 16.07.2015, Ώρα : 11:00)

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

1ης Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 4.1.1_4.7 του Τοπικού Προγράμματος Καβάλας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδ. 4.1.1_4.7 του Τοπικού Προγράμματος Καβάλας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την επιλεξιμότητα των παρακάτω Ομάδων Πράξεων στην περιοχή της Θάσου: Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2 Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς: 4.1.1.2.-2: Λοιπές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, […]