3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Μέτρο 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013.»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376946

Το «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση » ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376946 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( κατεβάστε έντυπο ) 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ( κατεβάστε έντυπο )

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε. – (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΟΤΑ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου με: Δύο (2) άτομα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ MHXANIKOI Ένα (1) άτομο Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ) Τρία (3) άτομα Οικονομολόγοι ή Οικονομολόγοι Λογιστές (ΠΕ) Ένας Νομικός (ΠΕ) για τις ανάγκες των τοπικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 (Άξονες 3 και 4) και του Άξονα […]

«ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων αναφορικά με την «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376945» παρατείνεται μέχρι τις 24 Αυγούστου 2015.

Η «ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Βιώσιμη Ανάπτυξη Απασχόλησης» ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ(ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376945

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας/Θάσου στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) γνωστοποιεί ότι η υποβολή αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους για το ανωτέρω πρόγραμμα παρατείνεται έως και τις 26 Αυγούστου 2015.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΥποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας της Πρόσκλησης µε κωδ. 4.1.1_4.7 (Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2 & 4.1.1.3) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 ΕΩΣ ΤΗΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14.08.2015 και ώρα 14:00

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδος Παραγωγής Αρτοσκευασμάτων στον Ποτό Θάσου από την Αφοί Γκούμα Ο.Ε» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Νέα Πρόσκληση 4.1.1_4.7 (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Ε.Π.Αλιείας 2007 – 2013 ΑΝΟΙΧΤΗ Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Παρασκευή 14-08-2015 και ώρα 14:00μ.μ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ), η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) για την υποβολή πράξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδ. 4.1.1_4.7 του Τοπικού Προγράμματος Καβάλας […]

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο ««Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδος Παραγωγής Αρτοσκευασμάτων στον Ποτό Θάσου από την Αφοί Γκούμα Ο.Ε» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)