Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη σύνταξη 5 επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης 10. «Συμβουλευτική Υποστήριξη Καινοτόμων Μεθόδων Ίδρυσης Επιχείρησης μέσω Καινοτόμων Μεθόδων Παραγωγής» της πράξης «Τοπική Δράση Βιώσιμης Ανάπτυξης Απασχόλησης στο Δευτερογενή Τομέα Νομού Καβάλας»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) σε συνέχεια της υπ’ αρ. 11293/23-06-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Οικονομικής προσφοράς για τη Σύνταξη 5 Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης 10. «Συμβουλευτική Υποστήριξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», ανακοινώνει την ολοκλήρωση αξιολόγησης των υποβαλλόμενων φακέλων και την κατάταξη των υποψηφίων. Διαβάστε περισσότερα ( […]

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη σύνταξη 5 επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης 13. «Συμβουλευτική Υποστήριξη Δημιουργίας Επιχειρήσεων E-Shop» στην πράξη «Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση στον Τριτογενή Τομέα Νομού Καβάλας»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) σε συνέχεια της υπ’ αρ. 11294/23-06-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Οικονομικής προσφοράς για τη Σύνταξη 5 Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης 13. «Συμβουλευτική Υποστήριξη Δημιουργίας Επιχειρήσεων E-Shop» στην πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», ανακοινώνει την ολοκλήρωση αξιολόγησης των υποβαλλόμενων φακέλων και την κατάταξη των υποψηφίων. Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Αμμόγλωσσας Κεραμωτής» στο Μέτρο 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα πλαίσια της Δράσης: 321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα: ( κατεβάστε έντυπο )

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.7)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 4.1.1_4.7 ( κατεβάστε έντυπο ) Πίνακας Κατάταξης Πρόσκλησης 4.1.1_4.7 ( κατεβάστε έντυπο )

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

Παράταση της από 24.08.2015 «Προκήρυξης για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου» της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε ΟΤΑ, Νέα Καταληκτική Ημερομηνία 18.09.2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ της από 24.08.2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. για την σύναψη Συμβάσεων μίσθωσης έργου Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.-(ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΟΤΑ), σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 297/09.09.2015 απόφασης Δ.Σ. ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της από 24.08.2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Συμβάσεων μίσθωσης έργου, έως την Παρασκευή 18.09.2015. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 18 […]

Διευκρίνιση σχετικά με την από 24.08.2015 «Προκήρυξη για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου» της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Μέτρο 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013.»

Διαβάστε περισσότερα: (Κατεβάστε το έντυπο)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376946

Το «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση » ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (BUSINESS PLAN) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 376946 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( κατεβάστε έντυπο ) 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ( κατεβάστε έντυπο )