Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος «Τοπική Δράση για την Εργασιακή Επανένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Ν. Καβάλας» 2ος Κύκλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 2ος ΚΥΚΛΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού […]

Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

H Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΕ ΟΤΑ ξεκινά την Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Ανακοίνωση: Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το δεύτερο κύκλο υποβολής προτάσεων στην κατηγορία πράξης 4.112 της πρόσκλησης 411_4.6 β που ολοκληρώνεται στις 23/08/2014 ημέρα Σάββατο η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 25/08/2014 ημέρα Δευτέρα Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω πρόσκληση 411_4.6

Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στο δευτερογενή τομέα Ν. Καβάλας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΣΑ Καβάλας Πίνακας Επιτυχόντων – Κατεβάστε έντυπο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη σύναψη μίσθωσης έργου στα πλαίσια του άξονα 3 του Π.Α.Α.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) σε συνέχεια της υπ’ αρ. 9673/07-07-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και την κατάταξη των υποψηφίων. Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στον τριτογενή τομέα Ν.Καβαλας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΣΑ Καβάλας Πίνακας Επιτυχόντων – Κατεβάστε έντυπο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 προς τον Δήμο Θάσου (Κωδ. 4.1.2_4.5)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης – Κατεβάστε έντυπο Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηθέντων Προτάσεων (Ορθή Επανάληψη) – Κατεβάστε έντυπο

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθ. 280/7-7-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Το υπ’ αρ. πρωτ. 14386/27-6-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ Την από 04-05-2012 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ […]

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωση – Παράταση Πρόσκλησης 4.1.1._4.6 ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_4.6. ΑΔΑ: ΒΙΗΝΒ-6ΔΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος (ΚΥΑ 1911/28.10.2010, Άρθρο 18, παρ.5 όπως ισχύει), εξετάζοντας τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και με την υπ’ αριθμόν 27/24#06#2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του […]

Ανακοίνωση – Παράταση Πρόσκλησης 4.1.1_4.6 ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_4.6. ΑΔΑ: ΒΙΗΝΒ-6ΔΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος (ΚΥΑ 1911/28.10.2010, Άρθρο 18, παρ.5 όπως ισχύει), εξετάζοντας τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και με την υπ’ αριθμόν 27/24#06#2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του […]