1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4* ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Αµµόγλωσσας Κεραµωτής» στο Μέτρο 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Ένταξη της Πράξης «Ίδρυση Μονάδας Επεξεργασίας και Τυποποίησης Αλιευμάτων Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Λιμνοθαλασσών Κεραµωτής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Ένταξη της Πράξης «Ίδρυση Συγκροτήματος Επιπλωμένων Διαμερισμάτων στον οικισμό Λιµεναρίων Θάσου από τον Αλιέα Νίκο Αργυρόπουλο» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» και 2. «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) σε συνέχεια της υπ’ αρ. 9991/24-09-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια των έργων 1.«Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση στον Τριτογενή Τομέα Ν. Καβάλας» και 2.«Τοπική Δράση Βιώσιμης Ανάπτυξης Απασχόλησης στον Δευτερογενή Τομέα Ν. Καβάλας», ανακοινώνει την ολοκλήρωση αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και την κατάταξη των υποψηφίων. Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατ. Πρ. 4.1.1.1, 4.1.1.3 & 4.1.1.2 (2ου Κύκλου) Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

Ο ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, σε συνέχεια της Συνεδρίασης της Ε.Δ.Τ.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Υπ΄ Αριθ.: 33/25.11.2014 με θέμα: «Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων Κατ. Πρ. 4.1.1.1, 4.1.1.3 & 4.1.1.2 (2ου Κύκλου) αξιολόγησης της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. 4.1.1_4.6) για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 του Τοπικού Προγράμματος Ν. Καβάλας» η οποία εφόσον έλαβε υπόψη: τα υπ΄ αριθ. : 1/15.10.2014 & 2/25.11.2014 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ανοιχτής […]

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 1ου Κύκλου Αξιολόγησης της Κατ. Πρ. 4.1.1.2 της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηθέντων Προτάσεων 1ου Κύκλου Αξιολόγησης της Κατ. Πράξης 4.1.1.2 της Πρόσκλησης 4.1.1_4.6 ΩΡΘΖΒ-96Ξ Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Διαφόρων Τουριστικών Προϊόντων και Λοιπών Παρόμοιων Ειδών Λαϊκής Τέχνης στη Θάσο Θάσου από τον Κάρολο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ : 187257 του Δικαιούχου Κωνσταντίνου Κάρολου Παπαδόπουλου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου Ειδών Παντοπωλείου στον Θεολόγο Θάσου από την Παρασκευά Μαρία» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 187256 της Δικαιούχου Παρασκευά Μαρίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25.11.2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ύδρας αρ. 10 (στον 4ο όροφο) στον δήμο Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Εκλογή Μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Διαβάστε περισσότερα ( […]