5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.14/16.11.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας, Το με αρ. πρωτ. 14615/24.01.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 529/20.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Το με αρ. πρωτ. […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παραλαβής προσφορών για τη δημιουργία δικτυακού τόπου

Η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – στο πλαίσιο των Τοπικών της Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και από το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για τη δημιουργία δικτυακού τόπου, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300,00) Ευρώ πλέον […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Πρόγραμμα «Μαύρη Θάλασσα 2014-2020»_HERIPRENEURSHIP

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος «Μαύρη Θάλασσα 2014-2020» επιλέχθηκε για χρηματοδότηση το έργο με τίτλο «HERIPRENEURSHIP», το οποίο κατατέθηκε από την Αναπτυξιακή Καβάλας, ως επικεφαλής εταίρος εξαμελούς σχήματος, το οποίο απαρτίζεται επιπροσθέτως από τους κάτωθι εταίρους: The «Danube Black Sea» University Foundation – Ρουμανία Union οf Bulgarian Black Sea Local Authorities – Βουλγαρία Iakob Gogebashvili Telavi State University – Γεωργία National Inbound Tourism Association of Moldova – Μολδαβία […]

4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14614/24.01.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.14/16.11.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας, Το με αρ. πρωτ. 14615/24.01.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 529/20.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Το με αρ. πρωτ. […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κλειστά από τις 12 – 16 Αυγούστου 2019

Η Αναπτυξιακή Καβάλας ανακοινώνει πως τα γραφεία της θα είναι κλειστά από τις 12 – 16 Αυγούστου 2019 και σας εύχεται καλή Παναγία. Από τις 19 Αυγούστου θα βρίσκεται και πάλι σε κανονική λειτουργία και υποστήριξη των επενδυτών και συμβούλων που ετοιμάζονται για την κατάθεση προτάσεων στο CLLD/LEADER στη πρόσκληση για επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την θέση Διευθυντού/Διευθύντριας του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντού/Διευθύντριας Τεχνικής Υποστήριξης της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει των δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν και της ικανότητας των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τη σχετική αίτηση με αναλυτικό […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο στο πλαίσιο της έκτης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο της έκτης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων έργων, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στην επενδυτική προτεραιότητα άξονα 3a «Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business incubators» του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 και […]

3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14614/24.01.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.14/16.11.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας, Το με αρ. πρωτ. 14615/24.01.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 529/20.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Το με αρ. πρωτ. […]

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 14783/02.05.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α., για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων συνεργασίας διατοπικού και διακρατικού χαρακτήρα των Τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας του ΠΑΑ 2014-2020 ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2023)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων