Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 1ου Κύκλου Αξιολόγησης της Κατ. Πρ. 4.1.1.2 της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηθέντων Προτάσεων 1ου Κύκλου Αξιολόγησης της Κατ. Πράξης 4.1.1.2 της Πρόσκλησης 4.1.1_4.6 ΩΡΘΖΒ-96Ξ Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Διαφόρων Τουριστικών Προϊόντων και Λοιπών Παρόμοιων Ειδών Λαϊκής Τέχνης στη Θάσο Θάσου από τον Κάρολο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ : 187257 του Δικαιούχου Κωνσταντίνου Κάρολου Παπαδόπουλου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ίδρυση Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου Ειδών Παντοπωλείου στον Θεολόγο Θάσου από την Παρασκευά Μαρία» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 187256 της Δικαιούχου Παρασκευά Μαρίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25.11.2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ύδρας αρ. 10 (στον 4ο όροφο) στον δήμο Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Εκλογή Μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Διαβάστε περισσότερα ( […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ : 1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» και 2.«ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» και 2. «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθ. 278/7-5-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Την υπ’ αρ. πρωτ. 19520/12-9-2014 βεβαίωση […]

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 1ου Κύκλου Αξιολόγησης της «Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_4.6)» του ΕΦΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Απόσπασμα Πρακτικού ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑ 29_08.9.2014 Πίνακας Κατάταξης 1ου Κύκλου Αξιολόγησης Πρόσκλησης 4.1.1_4.6 ΩΡΘΖΒ-96Ξ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος «Τοπική Δράση για την Εργασιακή Επανένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Ν. Καβάλας» 2ος Κύκλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 2ος ΚΥΚΛΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού […]

Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

H Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΕ ΟΤΑ ξεκινά την Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Ανακοίνωση: Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το δεύτερο κύκλο υποβολής προτάσεων στην κατηγορία πράξης 4.112 της πρόσκλησης 411_4.6 β που ολοκληρώνεται στις 23/08/2014 ημέρα Σάββατο η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 25/08/2014 ημέρα Δευτέρα Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω πρόσκληση 411_4.6

Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στο δευτερογενή τομέα Ν. Καβάλας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΣΑ Καβάλας Πίνακας Επιτυχόντων – Κατεβάστε έντυπο