Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Σύντομο Ιστορικό

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε ΟΤΑ συστάθηκε τον Ιούνιο του 1992. Η ίδρυσή της υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δημιουργίας ενός αναπτυξιακού μοχλού με ευρεία συμμετοχή φορέων που ευθύνονται για την τοπική ανάπτυξη, και κύριο αντικείμενο την καταγραφή, την έρευνα, την μελέτη και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η περιοχή ενδιαφέροντος της εταιρίας είναι ο Νομός Καβάλας καθώς και η ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ΟΤΑ είναι αναπτυξιακή εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 – Π.Δ 409/86 – Ν2339/95 περί ΑΕ και από τις 24.07.2008, αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν.3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Στη Μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετέχουν όλοι οι ΟΤΑ του Ν. Καβάλας, οι 2 Β΄βαθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ( ΕΑΣ Καβάλας και ΕΑΣ Παγγαίου), η ΤΕΔΚ καθώς και Επιστημονικά Επιμελητήρια της Περιοχής μας.

Σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») το πλήθος των μετόχων περιορίστηκε σε 11 εξαιτίας της συγχώνευσης των Δήμων με την ακόλουθη σύνθεση:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑ
1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  12.638,00  24,4%  185.399,46
2 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  6.129,00  11,85% 89.912,43
3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ  4.585,00  8,87%  67.261,95
4 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 8.372 ,00 16,19 %  122.817,24
5 Ε.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1.823 ,00  3,53%  26.743,41
6 Ε.Α.Σ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ 7.911 ,00  15,3%  116.054,37
7 Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 80 ,00  0,15%  1.173,60
8 Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ  60,00  0,12%  880,20
9 ΣΧΟΛΗ ΔΙΠΛ/ΧΩΝ ΜΙΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  80,00  0,15%   1.173,60
10 ΠΕΔΚ (ΠΡΟΗΝ ΤΕΔΚ) 9.973 ,00  19,29%  146.303,91
11 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 60,00   0,12%  880,20
ΣΥΝΟΛΑ 51.711,00 100,00% 758.600,37
© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker