ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ – ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Έχοντας υπόψη: Την με αρ. 08/02.07.2020 απόφαση της ΕΔΤΠ CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, Το με αρ. πρωτ. 333/30.06.2020 έγγραφο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – […]

ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ – ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  Έχοντας υπόψη: Την με αρ. 30/02.07.2020 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, Το με αρ. πρωτ. 334/06.02.2020 έγγραφο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – […]

ΔΙΑΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες απειλές και Αλιεία”

Με μια εποικοδομητική συζήτηση και πρωτοποριακές ιδέες και παρουσιάσεις, ολοκληρώθηκε η 1η συνάντηση 21 Αναπτυξιακών από όλη την Ελλάδα, για θέματα που απασχολούν τις θάλασσες και τις ακτές μας. Η ρύπανση, η διάβρωση των ακτών, η παράνομη αλιεία, τα ξενικά είδη ψαριών που έρχονται από άλλες περιοχές, τα βιομηχανικά απορρίμματα και τα πλαστικά ήταν στην ατζέντα της συζήτησης μας. Καλούμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα να καταστρώσουμε ένα αποδοτικό σχέδιο αντιμετώπισης […]

Διαδικασία Διαβούλευσης για την Διαμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος LEADER Αλιείας

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER Αλιείας 2014-2020, συμπληρώνοντας τα έντυπα αποτύπωσης επενδυτικής ιδέας που επισυνάπτουμε. Μπορείτε να μας στείλετε τις προτάσεις σας είτε με φαξ στο 2510620429 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση anka@ankavala.gr Η άποψη και η εμπειρία σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και για το μέλλον της περιοχής μας. 1) Έντυπο αποτύπωσης επενδυτικής ιδέας (Ιδιωτικά έργα) 2) Έντυπο αποτύπωσης επενδυτικής πρότασης – ιδέας […]

Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Α φάσης της Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο ) Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο αποτελεσμάτων )

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Η Αναπτυξιακή Καβάλας, για την ευρεία ενημέρωση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις. Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες ενημέρωσης. Οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για την περιοχή παρέμβασης και το εταιρικό σχήμα, όσο και για το […]

LEADER Αλιείας Χώρας

Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ 2328/2003, (ΕΚ) 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ 791/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ειδικότερα των άρθρων 6 και 17, καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020). Ο τομέας […]

Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης

Περιοχές εφαρμογής Τ.Π. CLLD-LEADER του ΕΠΑλΘ Για τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ λαμβάνετε υπόψη το αρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπου ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, είναι δηλαδή λειτουργικά συνεκτική από γεωγραφική, […]

Σχεδιάζουμε μαζί – Στείλτε μας την ιδέα σας

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER Αλιείας 2014-2020, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο διαβούλευσης που επισυνάπτουμε. Μπορείτε να μας στείλετε τις προτάσεις σας είτε με φαξ στο 2510620429 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση anka@ankavala.gr Η άποψη και η εμπειρία σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και για το μέλλον της περιοχής μας. Έντυπο Διαβούλευσης Έντυπο αποτύπωσης επενδυτικής ιδέας (Ιδιωτικά έργα) Έντυπο αποτύπωσης επενδυτικής πρότασης – ιδέας (Δημόσιου […]

Ενδεικτικές Δράσεις Τοπικού Προγράμματος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ Τίτλος Μέτρου / Δράσης Νομική Βάση 2 Εφαρμογή Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013, Κεφάλαιο IΙ, Άρθρα 32-35 και Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 508/2014, Κεφάλαιο IΙΙ, Άρθρα 58, 59, 60, 61, 62, 63 3 Δραστηριότητες Συνεργασίας Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013, Κεφάλαιο IΙ, Άρθρα 32-35 και Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 508/2014, Κεφάλαιο IΙΙ, Άρθρ. 60, 61, 62, 64 4 Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμός […]