Αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής ωφελούμενων ΤΟΠ/ΕΚΟ της Α.Σ. Πορεία Εργασιακής Επανένταξης για ΕΚΟ Ν. Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )

Ανακοίνωση της «Α.Σ. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ” Στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  2007-2013», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας […]