Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 – 2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 -2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ.

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, σε συνέχεια της Συνεδρίασης της Ε.Δ.Π. LEADER ΠΑΑ υπ΄ Αριθ.: 11/16.12.2011 με θέμα: «Εκδίκαση Εντάσεων και οριστικοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 1ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER» η οποία έλαβε υπόψη: το υπ’ αριθ.: 1/05.12.2011 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της 1ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 – 2013,

Ανακοινώνει:

α) την οριστική έγκριση 11 Ιδιωτικών επενδυτικών προτάσεων
β) την απόρριψη 16 επενδυτικών προτάσεων
στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, οι οποίες υποβλήθηκαν στα πλαίσια της εν λόγω προκήρυξης σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Η απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER ΠΑΑ συμπεριλαμβανομένου του Οριστικού Πίνακα Εγκεκριμένων Προτάσεων της συγκεκριμένης δράσης καθώς και το πρακτικό της επιτροπής Ενστάσεων θα κοινοποιηθούν αρμοδίως με συστημένες επιστολές στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές της δράσης και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( www.ankavala.gr ).

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε- Ο.Τ.Α
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER
Βασίλειος Ξουλόγης

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )