Προκήρυξη 4.1.2_4.2 προς Δήμο Νέστου Ε.Π. Αλιεία 2007-2013

Η Αναπτυξιακή Καβάλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ως Ο.Τ.Δ. Αλιείας & Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Ε.Π. Αλιεία 2007-2013, καλεί το Δήμο Νέστου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), οι οποίες είναι / αποτελούν ονοματισμένες δημόσιες επενδύσεις στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.