3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14614/24.01.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.14/16.11.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας,
  2. Το με αρ. πρωτ. 14615/24.01.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 529/20.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ,
  3. Το με αρ. πρωτ. 14676/26.02.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΚΕ περί της έγκρισης του σχεδίου της Πρόσκλησης και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 32727/ΕΥΚΕ399/20.03.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ,
  4. Τo με αρ. πρωτ. 5125/16.07.2019 έγγραφο της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020,
  5. Τo με αρ. πρωτ. 5239/22.07.2019 έγγραφο της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 14614/24.01.2019 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, ως προς τα εξής:

  1. Στους επιλέξιμους ΚΑΔ της υποδράσης 19.2.2.2 προστίθενται και οι κάτωθι ΚΑΔ:

ΚΑΔ 01.63.10.17 «Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων»

ΚΑΔ 82.92.10 «Υπηρεσίες συσκευασίας»

ΚΑΔ 82.92.10.01 «Υπηρεσίες εμφιάλωσης οινοπνεύματος»

ΚΑΔ 82.92.10.02 «Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης»

ΚΑΔ 82.92.10.03 «Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων»

ΚΑΔ 82.92.10.05 «Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων»

  1. Στους επιλέξιμους ΚΑΔ της υποδράσης 19.2.3.1 προστίθενται και οι κάτωθι ΚΑΔ:

ΚΑΔ 01.63.10.17 «Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων»

ΚΑΔ 82.92.10 «Υπηρεσίες συσκευασίας»

ΚΑΔ 10.41.99.02  «Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου»

ΚΑΔ 82.92.10.03 «Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων»

ΚΑΔ  82.92.10.04 «Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων»

ΚΑΔ 82.92.10.05 «Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων»

  1. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον Οδηγό Επιλεξιμότητας – Επιλογής προστίθεται κάτω από τον πίνακα των Υποδράσεων και η παρακάτω σημείωση:

«Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή/και συσκευασία/τυποποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, τότε η αίτηση δύναται να κατατεθεί στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος.

Προσοχή: Αν η αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αυτή κατατίθεται στις αντίστοιχες Υποδράσεις που καλύπτουν τους ΚΑΔ εμπορίας και όχι στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2»

 

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας

Για το πλήρες κείμενο της τροποποιημένης πρόσκλησης και τα συνημμένα της πατήστε ΕΔΩ ‎