Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 14783/02.05.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α., για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων συνεργασίας διατοπικού και διακρατικού χαρακτήρα των Τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας του ΠΑΑ 2014-2020 ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2023)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων