ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DIONYSOS»

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να καταρτίσει μια (1) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) εντός του χρονικού διαστήματος διάρκειας του έργου «Developing Identity ON Yield, SOil and Site» και ακρωνύμιο «DIONYSOS» που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», για χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 31/10/2019, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται σήμερα να ολοκληρωθεί το ως άνω διακρατικό έργο, με δυνατότητα παράτασης – ανανέωσης της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) μέχρι τη λήξη του ως άνω έργου, σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης αυτού. Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε μία/έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ανεξαρτήτως ειδικότητας με τα κάτωθι απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (M.Sc. ή Ph.D.) σε αντικείμενο σχετικό με τον πολιτισμό.
  • Ειδική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στη διαχείριση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν προτάσεις με την ως άνω απαιτούμενη διάρκεια ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας θα εξεταστούν και θα βαθμολογηθούν φάκελοι υποψηφίων με λιγότερα από έξι (6) έτη ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ