ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ – ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αρ. 30/02.07.2020 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Καβάλας,
 2. Το με αρ. πρωτ. 334/06.02.2020 έγγραφο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΕΥΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦαΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ – CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης.

Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει:

 • Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.
 • Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά κέντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.α.).
 • Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων πρασίνου κ.α.).

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αναλύονται στις παρακάτω:

 Δράση 4.2.3 Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

Η Δράση 4.2.3 περιλαμβάνει έργα δημόσιου χαρακτήρα με κύριο άξονα τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης ως τόπο κατοικίας και επενδύσεων, με την αναβάθμιση υποδομών καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης και περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας
 • Υποδομές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων
 • Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

Οι δράσεις δύναται να εφαρμοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης Leader Αλιείας  του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, ήτοι ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ( Δ.Κ. Κεραμωτής, Τ.Κ. Αγιάσματος, Τ.Κ.Νέας Καρυάς, Τ.Κ.Πηγών, Τ.Κ. Ερατεινού, Τ.Κ. Πετροπηγής, Τ.Κ Ποντολιβάδου , Τ.Κ Χρυσοχωρίου,) ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ. Κ. Νέας Περάμου, Τ.Κ Αγίου Ανδρέου, Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Τ.Κ. Ελευθερών, Τ.Κ. Μυρτοφύτου, Τ.Κ. Νέας Ηρακλίτσης, Τ.Κ. Φωλεάς, Τ.Κ. Ακροποτάμου, Τ.Κ.  Γαληψού, Τ.Κ. Καριανής, Τ.Κ. Ορφανίου, Τ.Κ.  Οφρυνίου )

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η συγχρηματοδοτούμενη[1] δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 300.000,00€ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά δράση και μέτρο χρηματοδότησης ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.
Α/Α ΔΡΑΣΗ    ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(1) (2) (3) (4)

1

 

Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας Υποδομές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων

Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

 

4.1

300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00

[1]    όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:
   1. αφενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  και
   2. αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού  χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πριν την υποβολή της πρότασης.

 • Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από την 09 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00 έως, αποκλειστικά, την  30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 23:59.
 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
  • Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος/α/οι είναι ο κ. Μ. Σκορδάς και η κ. Ε. Λυμπεροπούλου , τηλέφωνο 2510620459, e-mail: anka@ankavala.gr
  • Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr. Οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦ anka@ankavala.gr . Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

  Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Καβάλας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Συνημμένα αρχεία: