ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι τροποποιούνται τα αρχεία:

  • Ι_4. Κριτήρια Επιλογής – δικαιολογητικά
  • ΙΙ_2. Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής

Λόγω αλλαγής ελάσσονας σημασίας στο κριτήριο «Χωροθέτηση της πράξης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268»

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται ότι το εν λόγω κριτήριο βαθμολογείται ορθά από 0 έως 100 και όχι 0 έως 50 όπως εκ παραδρομής αναγράφονταν.

Η αλλαγή αυτή είναι ελάσσονας σημασίας και δεν επηρεάζει τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης