Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παραλαβής προσφορών για την προμήθεια υλικών Πληροφορικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. -στο πλαίσιο του πολυταμειακού Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για προμήθεια υλικών πληροφορικής προϋπολογισμού πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα (5.790,00) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4/338/31.05.2019 Απόφασης  του Δ.Σ. της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΙΟΥΝΙΟΣ 2019