ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SOCIALCRAFTS ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020.

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ν. Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. B2.9c.02 – 31/10/2017 Σύμβαση του επικεφαλής εταίρου “International Initiatives for Cooperation” και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ”INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, στο έργο με τίτλο “Handicrafts and socialeconomy: A driver for sociallyinclusivegrowth in the CB region” και ακρωνύμιο “SocialCrafts”, του άξονα προτεραιότητας 4. “A SociallyInclusive Cross-BorderArea”, της επενδυτικής προτεραιότητας 9c “Providingsupport for the socialenterprises” και συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (85% ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας (15% Εθνική Συμμετοχή) στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας στο πλαίσιο του έργου “SocialCrafts”, προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (1 άτομο) για την παροχή υπηρεσιών με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) μερικής απασχόλησης για την υλοποίηση των παρακάτω υποδράσεων (WP). Συγκεκριμένα:
1) ((WP1 Project Management & Coordination) (Αρ. Παραδοτέου D1.2.2) υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου (αναφορές, παρακολούθηση, κλπ.) – μερικής απασχόλησης
2) (WP3 Capacitybuildingamongvulnerablegroups) υπεύθυνος διαχείρισης και συντονισμού των τεχνικών συναντήσεων των εταίρων του έργου (projectmeetings) σχετικά με τη δημιουργία και ανάπτυξη ικανοτήτων σε ωφελούμενους από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσω της δημιουργίας πιλοτικού προγράμματος (Αρ. Παραδοτέου D3.2.4) για εισαγωγή και ενσωμάτωση των ωφελούμενων με την υποστήριξη τεχνικής ή/και επιστημονικής εξειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
• Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ/ΤΕ
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
• Να είναι κάτοχοι πτυχίου Η/Υ (ECDL,κ.α.)
• Να έχουν, τουλάχιστον, καλή γνώση Αγγλικών (First Certificatein English, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2, κτλ)

Το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο υποψήφιος που θα επιλεγεί είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη του έργου, στις 21/09/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου (Εθνικής Αντιστάσεως 20, τ.κ. 654 03 Καβάλα), φάκελο με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των προσόντων τους, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των είναι η Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.Πληροφορίες θα δίνονται από την Γ. Γραμματέα του Συλλόγου, Μαμαλιά Δέσποινα, στο τηλέφωνο: 2513503218.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του συλλόγου,

Σμάραγδος Κρεμύδας

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)