Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του Πολυταμειακού Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας

Τετάρτη, 22.07.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του Πολυταμειακού Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  • Τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του Πολυταμειακού Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας.
  • Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών. Τυχόν προσφυγή επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής τους (22.07.2020) και συγκεκριμένα μέχρι και την Τετάρτη 05.08.2020 και ώρα 15.00.

Επισημαίνεται ότι γίνεται γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αυθημερόν σε όλους τους δικαιούχους ατομικά με το αναλυτικό Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου, τόσο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) όσο και με ταχυμεταφορά.

Οι ανωτέρω προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων θεωρούνται προσωρινοί. Η οριστικοποίησή τους θα προέλθει ύστερα από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση. Σημειώνεται ότι προγραμματίζεται η κατάθεση αιτήματος από την ΟΤΔ στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 για τη χορήγηση υπερδέσμευσης (πρόσθετης χρηματοδότησης), προκειμένου να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER N. Καβάλας ο μέγιστος δυνατός αριθμός των θετικά αξιολογημένων προτάσεων της εν λόγω προσκλήσεως.

Αρχεία:
Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης ανά Υποδράση.
Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής.