ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας – ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του Έργου του Υπουργείου Υγείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ του ΚοιΣΠΕ Καβάλας ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας», καλεί υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση για την πρόσληψη 2 ατόμων με τα ακόλουθα προσόντα:

Δύο (2) άτομα, κατόχους Πτυχίων Κοινωνικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης (ή άλλων συναφών τίτλων) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης έως δύο (2) ετών. Τυχόν Μεταπτυχιακοί Τίτλοι θα ληφθούν υπόψη.

Διαβάστε Περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)