ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ