ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ’ αριθ. 14783/02.05.2019 για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων συνεργασίας διατοπικού και διακρατικού χαρακτήρα των Τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας του ΠΑΑ 2014-2020 ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2023)

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση των σχεδίων συνεργασίας διατοπικού και διακρατικού χαρακτήρα των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας του ΠΑΑ 2014-2020 και των αντίστοιχων του Άξονα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2023) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης – ανανέωσής της μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων, ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2023, εκτός και αν τύχει παράτασης η προθεσμία ολοκλήρωσης αυτών).

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε μία/έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ανεξαρτήτως ειδικότητας με τα κάτωθι απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:

•             Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (M.Sc. ή Ph.D.) σε αντικείμενο σχετικό με τον πολιτισμό.

•             Ειδική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στη διαχείριση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών και Διακρατικών προγραμμάτων.

•             Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

•             Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν προτάσεις με την ως άνω απαιτούμενη διάρκεια ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας θα εξεταστούν και θα βαθμολογηθούν φάκελοι υποψηφίων με λιγότερα από έξι (6) έτη ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 14783_02.05.2019