Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παραλαβής προσφορών για τη δημιουργία δικτυακού τόπου

Η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – στο πλαίσιο των Τοπικών της Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και από το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για τη δημιουργία δικτυακού τόπου, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300,00) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. δυνάμει της υπ’ αριθ. 10/22_30/8/2019 Απόφασης  της ΕΔΠ CLLD/LEADER και της υπ’ αριθ. 3/7_30/8/2019 Απόφασης της ΕΔΤΠ CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ