Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την θέση Διευθυντού/Διευθύντριας του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντού/Διευθύντριας Τεχνικής Υποστήριξης της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει των δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν και της ικανότητας των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τη σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μαζί με αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που αναφέρονται στην πρόσκληση μέχρι και την 26/08/2019.