ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Αναπτυξιακή καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έχοντας υπόψη :

1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών
2. Τον Κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών καθώς και Προσωπικού της εταιρείας και ειδικότερα το Άρθρο 5 του Κεφαλαίου 1 και τα Άρθρα 1–6 του Κεφαλαίου 2 του τελευταίου.
3. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
4. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου.
5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
6. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα : Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
7. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.
8. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521) : Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
9. Την με Αριθμ. Πρωτ. : 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, σύμφωνα με την οποία η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) / Δικαιούχος δύο τοπικών προγραμμάτων τα οποία και είναι συγχρηματοδοτούμενα ως προς την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού της.
10. Την παράγραφο 4.1.3 του Κεφαλαίου 4 και αντίστοιχα την παράγραφο 4.2.3 της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μ19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό λειτουργικών δαπανών υποστήριξης του τοπικού προγράμματος ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 20% ή/και 25% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
11. Την με αριθμ. 313/06.06.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) περί έγκρισης και
δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στα πλαίσια υλοποίησης των έργων «Τοπικό Πολυταμειακό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» για την περιοχή εφαρμογής αυτού που αφορά τις ΔΕ Παγγαίου Νέστου και Θάσου στο σύνολο τους πλην την ΔΕ Καβάλας» καθώς και «Τοπικό Μονοταμειακό πρόγραμμα CLLD του ΕΠΑλΘ 2014-2020» για την περιοχή εφαρμογής αυτού που αφορά τις ΔΕ Καβάλας, με εφαρμογή αυτής από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2018 και με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη τους.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε :
– έναν (1) Μηχανικό Π.Ε. (Πολιτικό Μηχανικό)

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε επί της οδού Ύδρας 10 65302 Καβάλα και επιτόπου στο πλαίσιο υλοποίησής των ανωτέρω τοπικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε επί της οδού Ύδρας 10 65302 Καβάλα, μέχρι την Τρίτη 25/07/2017 και ώρα 14:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κος Δημήτρης Νικηφορίδης, τηλ 2510620459.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε (www.ankavala.gr) και έχει σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε.

Καβάλα 11/07/2017
Για την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.

Φίλιππος Αναστασιάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα:
Η Περίληψη (κατεβάστε έντυπο)
Το Τεύχος της Πρόσκλησης (κατεβάστε έντυπο)