Προκήρυξη έκτακτου προσωπικού από τον Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμεΑ Νομού Καβάλας για το Έργο “SocialCrafts” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020.

Ημερομηνία: 03/02/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ν. Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. B2.9c.02 – 31/10/2017 Σύμβαση του επικεφαλής εταίρου “International Initiatives for Cooperation” και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ”INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, στο έργο με τίτλο “Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region” και ακρωνύμιο “SocialCrafts”, του άξονα προτεραιότητας 4. “A Socially Inclusive Cross-Border Area”, της επενδυτικής προτεραιότητας 9c “Providing support for the social enterprises” και συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (85% ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας (15% Εθνική Συμμετοχή) στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας στο πλαίσιο του έργου “SocialCrafts”, προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (1 άτομο) για την παροχή υπηρεσιών με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) μερικής απασχόλησης για την υλοποίηση των παρακάτω υποδράσεων (WP). Συγκεκριμένα:

  • ((WP1 Project Management & Coordination) (Αρ. Παραδοτέου D1.2.2) υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου (αναφορές, παρακολούθηση, κλπ.) – μερικής απασχόλησης
  • (WP3 Capacity building among vulnerable groups) υπεύθυνος διαχείρισης και συντονισμού των τεχνικών συναντήσεων των εταίρων του έργου (project meetings) σχετικά με τη δημιουργία και ανάπτυξη ικανοτήτων σε ωφελούμενους από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσω της δημιουργίας πιλοτικού προγράμματος (Αρ. Παραδοτέου D3.2.4) για εισαγωγή και ενσωμάτωση των ωφελούμενων με την υποστήριξη τεχνικής ή/και επιστημονικής εξειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ/ΤΕ ελλείψει αυτών ΔΕ
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Να έχουν, τουλάχιστον, καλή γνώση Αγγλικών (First Certificate in English, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2, κτλ)

Το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί  ο υποψήφιος που θα επιλεγεί είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου (Εθνικής Αντιστάσεως 20, τ.κ. 654 03 Καβάλα), φάκελο με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των προσόντων τους, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των φακέλων είναι η Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00. Πληροφορίες θα δίνονται από την Γ. Γραμματέα του Συλλόγου, Μαμαλιά Δέσποινα, στο τηλέφωνο: 2513503218.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του συλλόγου,

Σμάραγδος Κρεμύδας

 

Κατεβάστε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ