Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Πρόσκλησης στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020” Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD Ν. Καβάλας

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Πολυταμειακό