ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κλειστά από τις 12 – 16 Αυγούστου 2019

Η Αναπτυξιακή Καβάλας ανακοινώνει πως τα γραφεία της θα είναι κλειστά από τις 12 – 16 Αυγούστου 2019 και σας εύχεται καλή Παναγία. Από τις 19 Αυγούστου θα βρίσκεται και πάλι σε κανονική λειτουργία και υποστήριξη των επενδυτών και συμβούλων που ετοιμάζονται για την κατάθεση προτάσεων στο CLLD/LEADER στη πρόσκληση για επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την θέση Διευθυντού/Διευθύντριας του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντού/Διευθύντριας Τεχνικής Υποστήριξης της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει των δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν και της ικανότητας των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τη σχετική αίτηση με αναλυτικό […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο στο πλαίσιο της έκτης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο της έκτης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων έργων, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στην επενδυτική προτεραιότητα άξονα 3a «Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business incubators» του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 και […]

3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14614/24.01.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.14/16.11.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας, Το με αρ. πρωτ. 14615/24.01.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 529/20.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Το με αρ. πρωτ. […]

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 14783/02.05.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α., για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων συνεργασίας διατοπικού και διακρατικού χαρακτήρα των Τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας του ΠΑΑ 2014-2020 ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2023)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων κατακύρωσης διαδικασίας σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 14874-05/06/2019 ανακοίνωσης για την προμήθεια υλικών πληροφορικής.

Δείτε τα  αποτελέσματα  εδώ 

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας (Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα)

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας (Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα) δημοσιοποιώντας, παράλληλα, τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υπό ένταξη πράξεων στην ιστοσελίδα της www.ankavala.gr. Σημειώνεται ότι επί των προσωρινών αποτελεσμάτων δεν υπεβλήθη ουδεμία ενδικοφανής προσφυγή. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης προέκυψε μετά από […]

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14614/24.01.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

  Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.14/16.11.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας, Το με αρ. πρωτ. 14615/24.01.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 529/20.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Το με αρ. πρωτ. […]

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 2986_2019 ΦΕΚ 3885Β, που αφορά τις λειτουργικές μορφές των καταλυμάτων που εντάσσονται στο ΠΑΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ 2157 Β / 2019 ΦΕΚ 2157 Β 2019( 1η τροπ. 2986_2016)