ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ LEADER – ΠΑΑ 2007-2013

Η Αναπτυξιακή Καβάλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προβαίνει σε νέα έκδοση της παρούσας προκήρυξης με επικαιροποίηση του Παραρτήματος IV – Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα Κριτήρια), το οποίο εκ παραδρομής δεν αποσαφήνιζε πλήρως τη διαδικασία βαθμολόγησης των επενδυτικών προτάσεων. Ως εκ τούτου νέα καταληκτηκή ημερομηνία κατάθεσης φακέλων είναι η 6η Δεκεμβρίου 2010.
Τέλος καλούνται όσοι έχουν προμηθευτεί το υλικό να παραλάβουν από τα γραφεία της εταιρείας ή την ιστοσελίδα το νέο επικαιροποιημένο υλικό.