Άξονας 3 “Ποιότητα ζωής και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας”

Προκηρύχθηκε και είναι σε ισχύ η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για τα μέτρα 311, 312 και 313 του Άξονα 3 “Ποιότητα ζωής και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Οι επιλέξιμες περιοχές που μπορούν να υποβληθούν προτάσεις στο Νομό Καβάλας είναι ο Δήμος Θάσου, η Δημοτική Ενότητα Ορεινού του Δήμου Νέστου, οι Τοπικές Κοινότητες Φωλεάς και Μυρτοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών και οι Τοπικές […]

2η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (προσέγγιση LEADER)

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 15 Απριλίου 2013 H Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΕ ΟΤΑ ξεκινά την δημοσιοποίηση για την δυνατότητα υλοποίησης Ιδιωτικών και Δημόσιων επενδύσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος για το Νομό Καβάλας LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Φ.Υ 123α Φ.Υ 123α Part1.doc Φ.Υ 123α Part2.xls Φ.Υ 311-312-313 Φ.Υ 311_312_313 Part1.doc Φ.Υ 311_312_313 Part2.xls Φ.Υ. L312-5 Φ.Υ. L312-5 […]

1η Πρόσκληση Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 ( Ιδιωτικών Έργων )

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 8 Απριλίου 2013 Η Αναπτυξιακή Καβάλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ως Ο.Τ.Δ. Αλιείας & Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Ε.Π. Αλιεία 2007-2013, καλεί όλους τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4.1.1 – 4.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4.1.1 […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος “Τοπική Δράση για την Εργασιακή Επανένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Ν. Καβάλας”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ” στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη […]

Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Περίληψη Η στρατηγική της παρέμβασης έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και των πληθυσμών που πλήττονται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωση τους σε μία προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών τάσεων. Η παρέμβαση εστιάζεται καταρχήν στην άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και στη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων μετριασμού των συνεπειών της […]

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 – 2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 -2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ. Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, σε συνέχεια της Συνεδρίασης της Ε.Δ.Π. LEADER ΠΑΑ υπ΄ Αριθ.: 11/16.12.2011 με θέμα: «Εκδίκαση Εντάσεων και οριστικοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 1ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER» η οποία έλαβε υπόψη: το υπ’ αριθ.: 1/05.12.2011 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της 1ης προκήρυξης Τοπικού […]

Προκήρυξη 4.1.2_4.2 προς Δήμο Νέστου Ε.Π. Αλιεία 2007-2013

Η Αναπτυξιακή Καβάλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ως Ο.Τ.Δ. Αλιείας & Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Ε.Π. Αλιεία 2007-2013, καλεί το Δήμο Νέστου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), οι οποίες είναι / αποτελούν ονοματισμένες δημόσιες επενδύσεις στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Προκήρυξη 4.1.2_4.1 προς Δήμο Θάσου Ε.Π. Αλιεία 2007-2013

Η Αναπτυξιακή Καβάλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ως Ο.Τ.Δ. Αλιείας & Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Ε.Π. Αλιεία 2007-2013, καλεί τον Δήμο Θάσου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), οι οποίες είναι / αποτελούν ονονοματισμένες δημόσιες επενδύσεις στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ LEADER – ΠΑΑ 2007-2013

Η Αναπτυξιακή Καβάλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προβαίνει σε νέα έκδοση της παρούσας προκήρυξης με επικαιροποίηση του Παραρτήματος IV – Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα Κριτήρια), το οποίο εκ παραδρομής δεν αποσαφήνιζε πλήρως τη διαδικασία βαθμολόγησης των επενδυτικών προτάσεων. Ως εκ τούτου νέα καταληκτηκή ημερομηνία κατάθεσης φακέλων είναι η 6η Δεκεμβρίου 2010. Τέλος καλούνται όσοι έχουν προμηθευτεί το υλικό να παραλάβουν από τα γραφεία της εταιρείας ή την ιστοσελίδα το νέο επικαιροποιημένο υλικό.