Ανακοίνωση της «Α.Σ. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ”
Στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  2007-2013», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας την Πράξη με τίτλο: «Τοπική Δράση για την εργασιακή επανένταξη Ευάλωτων Ομάδων (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Ν. Καβάλας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

ΚΑΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ

Ότι στις 28-02-2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη από τους/τις ενδιαφερόμενους / ες των ακόλουθων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων:

  • Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
  • Άτομα που ευρίσκονται σε κατάσταση Φτώχειας η απειλούνται από Φτώχεια
  • Άνεργοι Πρώην Χρήστες Ουσιών

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ανήλθε στις 490

Η διαδικασία επιλογής των 120 ωφελουμένων εφόσον ολοκληρωθεί θα δημοσιευθεί αρμοδίως.