ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 2986_2019 ΦΕΚ 3885Β, που αφορά τις λειτουργικές μορφές των καταλυμάτων που εντάσσονται στο ΠΑΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ 2157 Β / 2019

ΦΕΚ 2157 Β 2019( 1η τροπ. 2986_2016)