ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 -2013 της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρία ΟΤΑ.

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, σε συνέχεια της Συνεδρίασης της Ε.Δ.Π. LEADER ΠΑΑ υπ’ Αριθ.:19/09.10.2013 με θέμα: «Εκδίκαση ενστάσεων και Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013» η οποία έλαβε υπόψη: το υπ’ αριθ.: 1/08.10.2013 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007 – 2013

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)