ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο DIONYSOS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 2020»

MIS 501609

Κατεβάστε το Τεύχος Διακήρυξης