Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CLLD LEADER – ΕΓΤΑΑ

ΧΑΡΤΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-2017-2020.pdf

2014-C-204-01-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΕΣ-ΚΡΑΤΙΚΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.pdf

ΥΑ-110427_ΕΥΘΥ_1020-ΕΘΝΙΚΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΣΠΑ.pdf

ΥΑ 4912_2015 (ΦΕΚ 2468 Β) – ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

ΥΑ 1065_2016 (ΦΕΚ 1273 Β) – ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020

ΥΑ 593_37447_2017 (ΦΕΚ 1190 Β) – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4.2 (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)

ΥΑ 345_23924_2017 (ΦΕΚ 866 Β) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΣ (ΕΚ) 361_2003 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Ν_4412_2016_ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ν 4412_2016 (ΦΕΚ 147 Α) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ν 4276_2014 (ΦΕΚ 155 Α) – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΑ 2986_2016 (ΦΕΚ 3885 Β) – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΑ

ΦΕΚ 2157 Β (1η τροπ. ΚΥΑ 2986_2016_ΦΕΚ 3885 Β) – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΑ

ΚΥΑ 2635_2017 (ΦΕΚ 3313 Β) – ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2

ΚΥΑ 2545_2016 (ΦΕΚ 3447 Β) – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΥΑ 2281 96031 2017 (ΦΕΚ 3277 Β) – ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΡΟΣ ΕΥΔ ΕΠ

ΚΥΑ 1746_2015 (ΦΕΚ 135 Β) – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΝ (ΕΕ) 1407_2013 – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

ΚΑΝ (ΕΕ) 1305_2013 – ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΓΤΑΑ

ΚΑΝ (ΕΕ) 1303_2013 – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΚΑΝ-ΕΕ-809_2014-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΤΟΥ-1306_2013.pdf

ΚΑΝ (ΕΕ) 808_2014 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 1305_2013

ΚΑΝ (ΕΕ) 702_2014 – ΑΠΑΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

ΚΑΝ (ΕΕ) 651_2014 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΕΥΚΕ) 74391 ΕΥΚΕ 2634 13.07.2016 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΥΑ 355_2019 (ΦΕΚ 65 Β) – ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΑ 7888_2017 (ΦΕΚ 4178 Β) – ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΑ 13214_2017 (ΦΕΚ 4268 Β) – ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΥΚΕ – ΕΥΕ ΠΑΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31.05.2019

© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker