Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Ν 4412_2016 (ΦΕΚ 147 Α) – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

© Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Go to Top
eXTReMe Tracker