Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Α φάσης της Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο )
Διαβάστε περισσότερα ( κατεβάστε έντυπο αποτελεσμάτων )