Αποφάσεις Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Μονοταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα].

Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_BLUE COSMOPOLIS

Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΛΙΕΩΝ

Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ _ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΦΡΟΥΡΙΟ

Ε.Ι.2_2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ