Ανακοίνωση – Παράταση Πρόσκλησης 4.1.1_4.6 ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_4.6. ΑΔΑ: ΒΙΗΝΒ-6ΔΙ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος (ΚΥΑ 1911/28.10.2010, Άρθρο 18, παρ.5 όπως ισχύει), εξετάζοντας τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και με την υπ’ αριθμόν 27/24#06#2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Τ.Π Αλιείας) και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας (1229/30-06-2014) ανακοινώνει:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας της Πρόσκλησης με κωδ. 4.1.1_4.6

Διαβάστε περισσότερα ( δείτε έντυπο )