Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας (Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα)

Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας (Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα) δημοσιοποιώντας, παράλληλα, τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υπό ένταξη πράξεων στην ιστοσελίδα της www.ankavala.gr. Σημειώνεται ότι επί των προσωρινών αποτελεσμάτων δεν υπεβλήθη ουδεμία ενδικοφανής προσφυγή.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης προέκυψε μετά από την χορήγηση δυνατότητας υπερδέσμευσης της εν λόγω πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, δίνοντας στην Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. τη δυνατότητα ένταξης πράξεων των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα 3.960.000,00 € περίπου για τη Δράση 19.2.4 (Από 1.875.000,00 € που ήταν αρχικά). Το επιπλέον ποσό που εξασφάλισε η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για την ένταξη των πράξεων οι οποίες είχαν κριθεί ως παραδεκτές αλλά δεν εντάσσονταν αρχικώς λόγω έλλειψης πόρων ανέρχεται σε 1.960.000,00 € περίπου.

Με βάση την παραπάνω δοθείσα δυνατότητα, το σύνολο των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν θετικά από την ΟΤΔ και κρίθηκαν ως «παραδεκτές» εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, συμβάλλοντας έτσι στην αρτιότερη εκπλήρωση των στόχων της Τοπικής Στρατηγικής και στην εξυπηρέτηση πάγιων αναγκών της τοπικής κοινωνίας της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι ο οριστικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ankavala.gr θεωρείται οριστικός και θα ακολουθήσει η διαδικασία ένταξης των Πράξεων που αξιολογούνται ως «Παραδεκτές» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος.

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΩΝ