5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.14/16.11.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας,
  2. Το με αρ. πρωτ. 14615/24.01.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 529/20.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ,
  3. Το με αρ. πρωτ. 14676/26.02.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΚΕ περί της έγκρισης του σχεδίου της Πρόσκλησης και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 32727/ΕΥΚΕ399/20.03.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ,
  4. Το με αρ. πρωτ. 3868/28.05.2019 έγγραφο της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ 2014-2020,
  5. Την υπ’ αριθ. 1/ΠΡΑΚΤ.23/14.10.2019 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης και τροποποιείται το Άρθρο 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης» της ως άνω πρόσκλησης στα κάτωθι σημεία ως εξής:

«Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10.04.2019 έως 15.11.2019»

 

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Για το πλήρες κείμενο της τροποποιημένης πρόσκλησης και τα συνημμένα της πατήστε ΕΔΩ ‎