3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (Προσέγγιση LEADER) Νέα καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 25 Μαϊου 2015

Βοηθητικό Υλικό - Αρχεία Ανακοινώσεις

list-image14/05/2015 - Παράταση 3ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (Προσέγγιση LEADER)

list-image17/04/2015 - Εκδηλώσεις Δημοσιοποίησης 3ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2007-2013

list-image03/04/2015 - Βοηθητικό Υλικό 3ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (Προσέγγιση LEADER)

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 25 Μαϊου 2015

H Αναπτυξιακή Καβάλας – Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί την 3η Προκήρυξη για την δυνατότητα υλοποίησης Ιδιωτικών και Δημοσίων επενδύσεων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Νομό Καβάλας Προσέγγιση LEADER του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ

pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝ.ΚΑ ΑΕ
pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ