2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14614/24.01.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

  Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.14/16.11.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας,
  2. Το με αρ. πρωτ. 14615/24.01.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 529/20.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ,
  3. Το με αρ. πρωτ. 14676/26.02.2019 έγγραφο της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την ΕΥΚΕ περί της έγκρισης του σχεδίου της Πρόσκλησης και το απαντητικό με αρ. πρωτ. 32727/ΕΥΚΕ399/20.03.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ,
  4. Το με αρ. πρωτ. 3868/28.05.2019 έγγραφο της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ 2014-2020,
  5. Την υπ’ αριθ. 2/ΠΡΑΚΤ.18/03.06.2019 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  1.  Τροποποιείται το πεδίο «Δικαιούχοι» της Υποδράσης 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», τόσο στο κείμενο της υπ’ αριθ. 14614/24.01.2019 2ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, όσο και στο τεχνικό δελτίο της εν λόγω υποδράσης (19.2.2.6) στον Οδηγό Επιλεξιμότητας – Επιλογής και γίνεται πλέον ως εξής:

«Δικαιούχοι δύνανται να είναι πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών  Κ.Η.Μ.Ο.). Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης».

  1. Διαγράφεται από την ανωτέρω πρόσκληση και από τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα οποιαδήποτε αναφορά στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην οικοτεχνία, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά σε υποχρέωση των δικαιούχων μεταποίησης προϊόντων ίδιας παραγωγής. Αντίθετα προστίθεται στο τεχνικό δελτίο της υποδράσης 2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» στον Οδηγό Επιλεξιμότητας – Επιλογής η παρακάτω παράγραφος:

«Στο πλαίσιο της υποδράσης οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να μην μεταποιούν αποκλειστικά την ιδία τους παραγωγή, εφόσον το επιθυμούν».

  1. Από τα κριτήρια των υποδράσεων 19.2.2.2 και 19.2.3.1 και τα επισυναπτόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση έγγραφα διαγράφεται το κριτήριο «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» και κατανέμεται ο συντελεστής βαρύτητας (4%) του καταργούμενου κριτηρίου στα κριτήρια: «Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης» (1%), «Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης (1%), «Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης» (1%), «Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους» (1%).
  2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης και τροποποιείται το Άρθρο 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης» της ως άνω πρόσκλησης στα κάτωθι σημεία ως εξής:

«Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10.04.2019 έως 20.09.2019»

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας

Για το πλήρες κείμενο της τροποποιημένης πρόσκλησης και τα συνημμένα της πατήστε ΕΔΩ ‎